Suport a l'adopció i acolliment · 688 928 003 · info@quorumsocial.cat · CAST

Més enllà del nucli familiar, l'escola és un espai d'integració social i convivència en la vida d'un infant o adolescent. Comprendre les necessitats específiques dels infants és primordial per al seu desenvolupament i benestar. A Quorum Social us assessorarem en relació als aprenentatges i als aspectes previs i posteriors a l'escolarització, per a fer front a les dificultats socioeducatives que poden sorgir. Una acurada detecció precoç i unes bones estratègies psicopedagògiques facilitaran l’adaptació i els aprenentatges del vostre fill.

A Quorum Social oferim una atenció integral que inclou els tres agents implicats: la família, l’infant i l’escola. A través del servei psicopedagògic realitzem una primera entrevista amb la família i l’infant recollint les dificultats que es plantegen. Posteriorment ens desplacem al centre escolar i ens coordinem amb els professionals implicats. Donat el cas també es pot realitzar una observació dins de l’aula. Una vegada recollida tota la informació, valorem en equip la necessitat de realització de proves diagnòstiques. I finalment elaborem una proposta de treball i pautes de suport psicopedagògic.

El servei d’orientació psicopedagògica inclou:

1. Primera visita d’acollida: En un primer moment considerem important fer una entrevista amb la família i recollir informació per tal de saber quines són les dificultats que s'estan donant a l'escola. Segons l'edat de l'infant o jove es pot considerar també oportú fer una primera entrevista de recollida d'informació amb el propi infant.

2. Coordinació escolar: Posteriorment, a Quorum Social pensem que és prioritari realitzar una coordinació presencial amb l'escola per tal de conèixer de primera mà les dificultats que es perceben des dels seus mestres, professors o psicopedagogs de l'escola. En cas de ser possible i, si es considera necessari, es pot realitzar una observació de l'alumne a l'aula. La opinió del tutor és cabdal ja que és ell qui coneix l’alumne en situacions qüotidianes i ens aporta una visió complementària fonamental.

3. Valoració diagnòstica: A Quorum Social entenem la valoració psicopedagògica com l’anàlisi de la situació de l’alumne en el marc de l’escola i de l’aula. En alguns casos i per tal de tenir més informació es pot considerar necessari passar proves psicopedagògiques que complementin la informació recollida. La realització de proves es pot realitzar en el nostre despatx o bé a domicili, segons es consideri oportú. Un cop recollida tota la informació es realitzarà una valoració i un informe que serà posat en comú tant amb els pares, amb l'escola, com amb el propi infant segons el cas.

4. Seguiment: Un cop plantejades les necessitats que s'han detectat, es consensuarà juntament amb l'escola i amb els pares, un pla de treball per tal de millorar aquelles dificultats que afecten al rendiment escolar de l'alumne i a la seva adaptació a l'escola.

Es realitzarà una reeducació més intensiva, tractament psicopedagògic o seguiment més puntual depenent de cada situació.

Quorum Social dóna suport psicopedagògic


Dificultats d'aprenentatge o d'adaptació? Com millorar l’entesa amb el tutor del nostre fill? Ja no sabem com ajudar-lo, què podem fer? Mil diagnòstics, però encara no sabem què li passa? No es pot concentrar i crida l’atenció constantment?


Han sorgit dificultats a l’escola, pregunta’ns com et podem ajudar.

Contacta'ns


Suport a l’infant i al jove:

1. Adolescència: Dirigit a adolescents entre 12 i 18 anys i joves amb inquietuds o neguits personals. Suport a l’adolescència

2. Teràpia de grup per a joves: Grups d’intercanvi per a compartir inquietuds i experiència i aportar eines per a la convivència familiar. Grups per a joves


Altres serveis que et podem oferir:

1. Formació per a professionals: Cursos i formacions per professionals en contacte amb infants i joves. Suport a l’educació

2. Adopció: Oferim les eines necessàries per a gestionar positivament la convivència amb l’infant o el jove adoptat. Suport a l’Adopció

3. Teràpia psicològica per a infants acollits: Tinc dues famílies. Espai de suport per a infants i joves acollits. Suport a l’Acolliment