Suport a l'adopció i acolliment · 688 928 003 · info@quorumsocial.cat · CAST


Aquesta web és propietat de Quorum Social i té com objectiu facilitar el coneixement per al públic en general dels serveis relacionats amb el suport familiar tant a particulars com a empreses.

CONCEPTE D'USUARI
L'utilizació de la Web atribueix la condició d'Usuario i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incluides en aquest Avís Legal en la versió publicada per Quorum Social, en el mateix moment en el que l'usuari accedeix a la web. En conseqüència, l'Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en que es disposi a fer servir la web, ja que pot patir modificacions.

INFORMACIÓ SOBRE ELS ENLLAÇOS
Quorum Social no es fa càrrec de les webs pròpies a les que es pot accedir mitjançant enllaços o de qualsevol contingut posat a disposició de tercers.
Qualsevol ús d'un enllaç o accés a una web no pròpia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l'usuari i Quorum Social no recomana ni garantitza ninguna informació obtinguda a través d'un vincle aliè a la web de Quorum Social ni es responsabilitza de ninguna pèrdua, reclamació o prejudici derivada de l'ús o mal ús d'un vincle o de la informació obtinguda a través d'ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o l'accés o de l'intent de fer servir o fer servir malament un vincle, tant al conectar a la web de Quorum Social com a l'accedir a la informació d'altres webs des de la web de Quorum Social.

INFORMACIÓ SOBRE LA UTILIZACIÓ DE COOKIES
En aquesta web es s'utilitzen cookies amb la finalitat de millorar el servei que s'ofereix a l'usuari visitant. Les cookies són petit fitxers de dades que es generen a l'ordinador de l'usuari i que permeten obtenir informació com data i hora de la última visita a la web, contingut que l'usuari ha seleccionat per a visitar, elements de seguretat que intervenen en el control d'accés a les àrees restringides.

RENÚNCIA I LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT
La informació i serveis inclosos o disponibles a través de les pàgines web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics. De forma periòdica s'incorporaran canvis a la informació continguda. Quorum Social pot introduir en qualsevol moment millores i/o canvis en els serveis continguts.
Quorum Social ha obtingut la informació i els materials inclosos a la web de fonts considerades com a fiables, però si bé s'han près les mesures corresponents per assegurar que la informació continguda sigui correcta, no garantitza que sigui exacta i actualitzada. També s'adverteix que els continguts d'aquesta web, tinguin dues finalitats, una finalitat informativa en quan a la qualitat, situació, serveis i tarifes.

INFORMACIÓ SOBRE L'EXEMPCIÓ DE TOTA LA REPONSABILITAT DERIVADA D'UNA FALLADA TÈCNICA I DE CONTINGUT PROPIETAT INTELECTUAL
Els continguts prestats per Quorum Social a través de les seves pàgines webs, constitueixen una obra en el sentit de la legislació sobre la propietat intelectual pel que es troben protegits per les lleis i convenis internacionals aplicables en la matèria. Queda prohibida qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posada a disposició i, en general, qualsevol altre acte d'explotació pública en referència tant a les pàgines webs com als seus continguts i informació, sense l'exprés i previ consentiment i per escrit de Quorum Social.
En conseqüència, tots els continguts que es mostren en les diferentes websites i en especial, dissenys, textos, gràfics, logos, icones, botons, software, noms comercials, marques, dibuixos industrials o altres signes susceptibles d'utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intelectual i industrial de Quorum Social o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió en les diferents websites.
Els continguts, imatges, formes, opinions, índexs i altres expresions formals que formin part de les pàgines webs, així com el software necessari per el funcionament i visualització de les mateixes, constitueixen així mateix una obra en el sentit del Dret d'Autor i queden, per tant, protegits per les convencions internacionals i legislacions nacionals en matèria de Propietat Intelectual que resultin aplicables. L'incumpliment de l'assenyalat implica la comissió de greus actes il·lícits i la seva sanció per a la legislació civil i penal.
Queda prohibit tat acte de virtut de la qual els Usuaris dels serveis o continguts puguin explotar o servir-se comercialment, directa o indirectament, en la seva totalitat o parcialment de qualsevol contingut, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines Web sense permís previ i per escrit de Quorum Social.
En concret i sense caràcte exhaustiu, queden prohibits els actes de reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emisió en qualsevol forma, emmagatzematge en soports físics o làgics (per exemple, disquets o discs durs d'ordinadors), digitalització o posada a disposició des de bases de dades diferents de les pertinents a les autoritzades per Quorum Social així com la seva traducció, adaptació, millora o qualsevol transformació de les opinions, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que es posin a disposicó dels usuaris a través dels serveis o continguts, en tant que els actes estiguin sotmesos a la legislació aplicable en matèria de Propietat Intelectual, industrial o de protecció de la imatge.
Quorum Social és lliure de limitar l'accés a les pàgines webs i als serveis en elles oferts, així com la conseqüent publicació de les opinions, observacions, imatges o comentaris que els Usuaris puguin fer arribar a través del correu electrònic. Quorum Social en aquest sentit podrà establir si ho considera oportú, sense prejudicis de la única i exclusiva responsabilitat dels usuaris, els filtres necessaris a fi d'evitar que a través de les seves pàgines webs puguin mostrar-se continguts i opinions considerats racistes, xenòfogs, discriminatoris, pornogràfics, difamatoris o que, de qualsevol forma, fomentin la violència o la diseminació de continguts clarament il·lícits o nocius.
Aquells usuaris que enviin a les pàgines webs de Quorum Social al seu departament de suggerències, observacions, opinions o comentaris mitjançant el servei de correu electrònic, excepte si expressen de forma certa i inconfusible el contrari, en els casos en els que per naturalesa dels serveis o continguts sigui possible, s'enten que autoritzen a Quorum Social per a la reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emisió en qualsevol format, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets o discs durs d'ordinadors), digitalització, posada a disposició des de bases de dades propietat de Quorum Social, traducció, adaptació, millora o qualsevol altre transformació de les observacions, opinions o comentaris, per tot el temps de protecció de dret d'autor que estigui previst legalment.
Tanmateix, s'enten que aquesta autorització es fa a títol gratuït i que pel sol fet d'enviar per correu electrònic les observacions, opinions o comentaris, els usuaris declinen qualsevol pretensió remonedatòria per part de Quorum Social.
D'acord amb lo assenyalat en el pàrraf anterior, Quorum Social queda autoritzada per a procedir a la modificació o alteració de tals observacions, opinions o comentaris, a fi d'adaptar-los a les necessitats del format editorial de les pàgines webs, sense que per a tal pugui entendre's que existeixen en absolut qualsevol tipus de lessió de qualsevol facultat moral de dret d'autor que els usuaris puguin ostentar sobre aquelles.
Queden prohibits qualsevol dels recursos rècnics, lògics o tecnològics per virtut dels quals un tercer pugui beneficiar-se, directa o indirectament, amb o sense lucre, de tots i cada un dels continguts, formes, índexs i altres expressions formals que formen part de les pàgines webs o de l'esforç portat a terme per Quorum Social per al seu funcionament.
En concret, queda prohibit tot enllaç que pugui establir-se en direcció a les pàgines qeb de Quorum Social sense el consentiment previ, exprés i per escrit de Quorum Social. Qualsevol transgressió de lo disposat en aquest punt serà considerat com a lessió dels legítims drets de la Propietat Intelectual de Quorum Social sobre les pàgines web i tots els continguts de les mateixes. Quorum Social no assumirà responsabilitat alguna pels continguts, serveis, etc. de tercers als que pugui accedir directament o a través de banners, enllaços o vincles similars des de websites de Qorum Social.